POZNAJ PROJEKT NewUrbPact

Nowy model urbanizacji w Polsce - praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego. Znając bolączki planowania przestrzennego w Polsce widzimy konieczność wypracowania założeń nowego ładu przestrzennego, do czego bezpośrednio nawiązuje już sam akronim projektu – swego rodzaju umowy społecznej w zakresie kształtowania przestrzeni oraz zrównoważonej urbanizacji, bez której niemożliwe będzie wprowadzenie koniecznych zmian, postulowanych przez wiele środowisk (politycznych, naukowych, eksperckich i społecznych). Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG i realizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (lider), Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Uczelnię Łazarskiego.

  • Co robimy?. Wypracowujemy modelowe rozwiązania na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce i przygotowujemy je do wdrożenia do zasadniczego nurtu polityk państwa.

  • Idea. Konieczność ograniczenia procesów niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, a także ograniczenie depopulacji wielu ośrodków miejskich, która w skrajnej formie przybiera postać wielowymiarowego procesu kurczenia się miast.

  • Nasz cel. Wypracowanie rozwiązań służących podniesieniu jakości i znaczenia planowania przestrzennego oraz wzmocnieniu jego roli jako instrumentu zarządzania i kształtowania procesów urbanizacji w Polsce.