Konferencja „Nowy model urbanizacji w Polsce…” – czas na podsumowanie

Podziel się:

W dniach 13-14 września 2022 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie odbyła się konferencja pt. Nowy model urbanizacji w Polsce. Konferencja podsumowująca realizację Projektu Gospostrateg-NewUrbPact, zorganizowana przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Uczelnię Łazarskiego, przy współpracy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Miasta Radomsko. Wydarzenie było doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli wielu stron zainteresowanych procesami urbanizacji w Polsce.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczęto sesją otwierającą, w trakcie której przemówienie wygłosili: Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju i Technologii Pani Anna Michalik, Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów Pan Wojciech Jarczewski, przedstawiciel Uczelni Łazarskiego Pan Łukasz Konopielko oraz Kierownik Zakładu Zarządzania Rozwojem Lokalnym IRMiR Pan Łukasz Sykała. Wszyscy z prezentujących jednoznacznie podkreślili istotę kończącego się projektu, wypracowane wnioski i rezultaty, które m. in. stanowiły podstawę do opracowywania zmian legislacyjnych w zakresie planowania przestrzennego w Polsce.

Pierwsza sesja, poprowadzona przez Pana Grzegorza Kmiecika wspólnie z Panem Łukaszem Marciniakiem z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, miała na celu przybliżenie i omówienie prac nad reformą systemu planowania przestrzennego w Polsce, która ma stać się remedium na wiele negatywnych zjawisk zachodzących w przestrzeni, w tym na niekontrolowane rozlewanie się zabudowy. Drugi panel dotyczył współczesnych procesów urbanizacji i rozwoju przestrzennego w Polsce (w tym zagadnień z zakresu metropolizacji, suburbanizacji i kurczenia się miast). Trzecia sesja przybliżyła uczestnikom różnorodne doświadczenia i rozwiązania zagraniczne stosowane w celu zarządzania procesami urbanizacji oraz przekształceń obszarów zurbanizowanych. Omówiono m. in. doświadczenia i instrumenty amerykańskie służące przekształceniom terenów dotkniętych zjawiskiem zapaści miejskiej (urban blight), niemiecką koncepcję restrukturyzacji miast kurczących się i oddolne inicjatywy w tym zakresie, przekształcenia terenów poprzemysłowych i pogrążonych w stagnacji od czasów transformacji systemowej w Rumunii i byłym NRD. Ostatni panel dotyczył natomiast prezentacji rezultatów prac pilotażowych prowadzonych w Projekcie NewUrbPact dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w sferze zarządzania ponadlokalnego) i Miasta Radomska (w sferze rewitalizacji).

W drugim dniu konferencji odbyły się warsztaty pt.:

  1. Jakość życia w mieście. Planowanie przestrzeni w oparciu o standardy urbanistyczne, podczas których omówiono zasady tworzenia wytycznych do sporządzania programów użytkowych na potrzeby opracowywania całościowych koncepcji rozwoju przestrzennego fragmentów miast, będące odpowiedzią na problemy związane z ich degradacją urbanistyczną.
  2. Przestrzeń w zmianie. Narzędzie urbanistyki operacyjnej w procesach rewitalizacji, których celem było promowanie jakościowych i ilościowych rozwiązań w planowaniu przestrzennym ze szczególną koncentracją na planowaniu miasta.

Relację z konferencji obejrzeć można na platformie YouTube.

Prezentacje Panelistów z ramienia Instytutu:

  1. Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji i miasta zwartego.
  2. Współczesny obraz procesów urbanizacji i rozwoju przestrzennego w Polsce: metropolizacja, suburbanizacja, kurczenie się miast.
  3. Zarządzanie procesami urbanizacji i rozwoju przestrzennego – doświadczenia zagraniczne.
  4. Pilotaż na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
  5. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna jako narzędzie wsparcia programowania rewitalizacji – Miasto Radomsko.