Pilotaże

W ramach fazy przygotowania wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce zaplanowano przeprowadzenie konsultacji i pilotaży modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce. Na tym etapie opracowane zostaną trzy rodzaje wzorcowych rozwiązań i będą to: strategia rozwoju ponadlokalnego, program rewitalizacji oraz plan ogólny zagospodarowania przestrzennego.

Aplikacyjny wymiar projektu NewUrbPact

Przygotowanie wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce obejmuje organizację wizyt studyjnych oraz konferencji, seminariów eksperckich i spotkań konsultacyjnych w wybranych ośrodkach, podczas których prezentowane i dyskutowane będą propozycje modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce. 

Modelowy program rewitalizacji dla Radomska

Do przeprowadzenia działań pilotażowych z zakresu rewitalizacji wybrano miasto Radomsko, dla którego zespół ekspertów opracuje program rewitalizacji wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną dla obszaru rewitalizacji. Zakończenie realizacji tego zadania zaplanowano na koniec grudnia 2021 roku.

Integrowanie działań ponadlokalnych na przykładzie GZM

Do przeprowadzenia badań nad wzorcowymi założeniami rozwoju obszaru metropolitalnego wybrano obszar Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Planowane w ramach zadania prace posłużą opracowaniu modelowej strategii rozwoju ponadregionalnego i zakończą się w pierwszej połowie 2021 roku.

Pilotaż rewitalizacji

Pilotaż strategii rozwoju ponadlokalnego

Pilotaż planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego