Strategia rozwoju ponadlokalnego – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Do przeprowadzenia konsultacji i pilotaży modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce w zakresie rozwoju ponadlokalnego wybrano Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Dla obszaru GZM opracowane zostaną analizy i rekomendacje służące modelowej strategii rozwoju ponadregionalnego.

Planowane w ramach tego zadania prace potrwają do końca czerwca 2021 roku.