Konsultacje i pilotaż modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji – Radomsko

Do wdrożenia działań pilotażowych z zakresu rewitalizacji wybrano miasto Radomsko, dla którego przeprowadza się konsultacje i pilotaż modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce.

Produkty, jakie powstaną w ramach tego zadania to program rewitalizacji wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną dla obszaru rewitalizacji.

Projekt pilotażowy z zakresu rewitalizacji będzie realizowany na terenie Radomska do dnia 31.12.2021 r. przez ekspertów Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Aktualności

styczeń 2021

Przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast i Regionów we współpracy z Urzędem Miasta Radomska uruchamiają procedurę opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+ (GPR 2030+), testując jednocześnie:

  • model przekształcania lokalnego programu rewitalizacji w ustawowy gminny program rewitalizacji,
  • opracowanie modelowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla obszaru rewitalizacji,
  • wykorzystanie narzędzi rewitalizacji do ograniczania negatywnych skutków depopulacji i „rozlewania się” miasta.

Planowany do opracowania gminny program rewitalizacji zastąpi istniejący Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 r., umożliwiając miastu dostęp do dodatkowych narzędzi prawnych wspierających proces rewitalizacji. Nowy GPR 2030+ będzie podstawowym dokumentem służącym realizacji działań rozwojowych na terenie Radomska, z użyciem nowej puli funduszy strukturalnych, dostępnych w perspektywie 2021-2027.

Procedura opracowania gminnego programu rewitalizacji wiąże się z koniecznością ponownego wskazania obszaru rewitalizacji w Radomsku, tym razem w trybie ustawy o rewitalizacji. W dalszej kolejności rozpocznie się opracowanie gminnego programu rewitalizacji – z udziałem społeczności lokalnej.

Procesowi przygotowania programu towarzyszyć będą spotkania informacyjne i szkolenia przewidziane dla różnych grup interesariuszy, o których Urząd Miasta będzie informował za pomocą strony internetowej, lokalnych mediów oraz mediów społecznościowych.

W ramach prac diagnostycznych związanych z wyznaczeniem obszaru rewitalizacji przeprowadzone zostanie badanie ankietowe, w którym mieszkańcy Radomsko będą mogli wypowiedzieć się na temat najważniejszych zjawisk kryzysowych, jakie należy ograniczyć w ramach polityki rewitalizacyjnej w kolejnej perspektywie. Ponadto prowadzone będą: spotkania, szkolenia, warsztaty, spacery badawcze po obszarze rewitalizacji, a także konsultacje społeczne projektów uchwał: w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji. Niezwykle istotnym elementem wspólnego tworzenia gminnego programu rewitalizacji będą zgłaszane przez radomszczan pomysły na przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

W celu utworzenia płaszczyzny współpracy przy opracowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+ w dniu 8 stycznia 2021 roku Zarządzeniem Nr 8/2021 Prezydenta Miasta Radomska powołał Zespół ds. rewitalizacji, w skład którego weszli przedstawiciele komórek merytorycznych Urzędu Miasta Radomska i kierownicy jednostek organizacyjnych.

Zapraszamy do włączenia się w proces opracowania gminnego programu rewitalizacji! Włączenie to może być realizowane w postaci:

  • udziału w badaniu ankietowym,
  • udziału w działaniach partycypacyjnych – spotkaniach, szkoleniach, warsztatach, spacerach badawczych po obszarze rewitalizacji,
  • zgłaszania pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne,
  • udziału w konsultacjach społecznych projektów uchwał: w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji.

Wszelkie pytania i sugestie związane z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji, a także projektu pilotażowego prosimy kierować do Biura Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta – osoba do kontaktu: Katarzyna Tadeusiak,  tel.: 44 685 44 77, e-mail:  rewitalizacja@radomsko.pl