Konferencja „Od badania do działania….” – czas na podsumowanie

Podziel się:

W dniu 17 grudnia 2021 roku w Katowicach odbyła się Konferencja pt. Od badania do działania: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w wynikach projektu Gospostrateg-NewUrbPact i pracach nad Strategią Rozwoju GZM, zorganizowana przy współpracy Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz firmy doradczej PwC Polska. Wydarzenie było doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli wielu stron zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju oraz analiz społeczno-gospodarczych.

Konferencję rozpoczęto sesją otwierającą, w trakcie której przemówienie wygłosili: Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Pan Kazimierz Karolczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju i Technologii Pan Łukasz Marciniak oraz Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów Pan Wojciech Jarczewski. Wszyscy z prezentujących jednoznacznie podkreślili, że najważniejszym celem wydarzenia jest wspólne wypracowanie wniosków i rekomendacji w zakresie zintegrowanego planowania strategicznego w Polsce, uwzględniając dotychczasowe doświadczenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Obrady podzielone zostały na panele prezentacyjno-dyskusyjne, na których zaprezentowano wyniki opracowane przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach projektu Gospostrateg-NewUrbPact oraz dotychczasowy stan prac nad Strategią Rozwoju GZM przygotowywaną przez firmę doradczą PwC Polska, a także panel ekspercki wieńczący konferencję. Pierwsza sesja, moderowana przez Dyrektora Instytutu Pana Wojciecha Jarczewskiego, dotyczyła zagadnień społeczno-gospodarczych w obszarze GZM, uwzględniających procesy ludnościowo-osadnicze, poziom i dynamikę rozwoju gospodarczego oraz potencjał i kierunki w wykorzystywaniu obszarów poprzemysłowych. Drugi panel, moderowany przez Pana Łukasza Sykałę (IRMiR), dotyczył przemian przestrzennych na obszarze GZM, w tym procesów urbanizacji oraz zagadnień związanych z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej.

W trakcie ostatniego panelu eksperckiego dyskusje skupiono wokół poszukiwania odpowiedzi na pytania:

  1. Czym w najbliższych latach powinna zająć się Metropolia, tak by sprostać wyzwaniom, a jednocześnie kreować wartość dodaną w sposób innowacyjny i prorozwojowy oraz osiągać efekt synergii działań?
  2. W jaki sposób Strategia Rozwoju GZM może przygotować Metropolię na wyzwania nadchodzących lat, dając zarazem impuls do formułowania śmiałych wizji i nowatorskich pomysłów oraz tworząc z GZM modelowy przykład metropolii, wzoru dla innych potencjalnych obszarów metropolitalnych?

W panelu eksperckim uczestniczyli zarówno przedstawiciele Zarządu GZM, Wiceprzewodnicząca Pani Danuta Kamińska; przedstawiciele świata nauki, Dyrektor Instytutu Pan Wojciech Jarczewski, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Pan Adam Drobniak, Pan Profesor Marek Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; oraz przedstawiciele strony samorządowej, Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz Skiba, Prezydent Miasta Bytomia Pan Mariusz Wołosz, Prezydent Miasta Gliwice Pan Adam Neumann, Prezydent Miasta Sosnowiec Pan Arkadiusz Chęciński. Aktywny udział panelistów w dyskusji na temat zintegrowanego planowania strategicznego, podkreślił wagę i aktualność zagadnienia, wskazując tym samym na konieczność dalszego dyskursu pomiędzy przedstawicielami wielu stron zainteresowanych tym procesem.

Relację z Konferencji obejrzeć można poprzez platformę Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=tkgxFb4bbgs

Prezentacje panelistów znajdują się poniżej:

  1. Procesy ludnościowo-osadnicze w GZM i otoczeniu
  2. Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego na obszarze GZM
  3. Potencjał i kierunki wykorzystywania terenów poprzemysłowych w GZM
  4. Procesy urbanizacji na obszarze GZM okiem satelity
  5. Procesy rozwoju przestrzennego na obszarze GZM
  6. W kierunku modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej GZM – synteza procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego