Nowe wyzwania – projekt NewUrbPact oficjalnie rozpoczęty!

Podziel się:

Z początkiem 2019 roku Instytut Rozwoju Miast i Regionów rozpoczął realizację projektu pt. Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact). W realizacji projektu uczestniczą również Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (lider konsorcjum) oraz Uczelnia Łazarskiego (partner). Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Nasz wspólny projekt znalazł się wśród 29 dofinansowanych (spośród 78 złożonych wniosków) w pierwszym konkursie na projekty otwarte Programu GOSPOSTRATEG. Łączna wartość projektu to 6 097 070 zł – z czego środki pochodzące z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wynoszą 5 499 370 zł. Jest to jeden z największych (tak pod względem zakresu prac, jak i wartości) projektów badawczo-rozwojowych w historii naszego Instytutu. Realizacja projektu potrwa do końca 2021 roku. Realizacja projektu podzielona jest na dwie fazy: badawczą (01.01.2019 – 30.06.2020) i przygotowania wyników zrealizowanych badań naukowych do zastosowania w praktyce (01.07.2020 – 31.12.2021).

Cele projektu

Praktycznym celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce oraz przygotowanie ich do wdrożenia do zasadniczego nurtu polityk państwa w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa. W sposób szczególny celem projektu będzie wypracowanie rozwiązań służących podniesieniu jakości i znaczenia planowania przestrzennego oraz wzmocnienia jego roli jako instrumentu zarządzania i kształtowania procesów urbanizacji w Polsce (w tym zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji i kurczenia się miast, które stanowią jedno z głównych wyzwań dla zrównoważonego rozwoju miast oraz ich obszarów funkcjonalnych). Zasadniczą przesłanką realizacji badań służących wypracowaniu rozwiązań mających być przedmiotem projektu jest konieczność ograniczenia procesów niekontrolowanej urbanizacji w Polsce (zwłaszcza żywiołowej suburbanizacji i chaotycznego rozpraszania zabudowy), silnie akcentowana w krajowych dokumentach strategicznych, w szczególności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Krajowej Polityce Miejskiej. Drugą przesłanką jest potrzeba ograniczenia depopulacji wielu ośrodków miejskich w Polsce, która w skrajnej formie przybiera postać wielowymiarowego procesu kurczenia się miast.

Akronim projektu (NewUrbPact) bezpośrednio nawiązuje do konieczności wypracowania założeń nowego ładu przestrzennego w Polsce – swego rodzaju umowy społecznej w zakresie kształtowania przestrzeni oraz zrównoważonej urbanizacji, bez której niemożliwe będzie wprowadzenie koniecznych zmian, postulowanych przez wiele środowisk (politycznych, naukowych, eksperckich i społecznych).