Pierwsze seminarium w ramach projektu NewUrbPact już za nami!

Podziel się:

W dniu 21 lutego 2019 roku w siedzibie Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone kwestiom merytorycznym projektu. W spotkaniu wzięło udział 30 osób, reprezentujących konsorcjantów projektu: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Uczelnię Łazarskiego oraz Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Tematyka wystąpień obejmowała systematyzację terminologii związanej z suburbanizacją i kurczeniem się miast, prezentację różnych podejść metodologicznych oraz przegląd dostępnych źródeł danych. W trakcie dyskusji prelegenci doszli do wniosku, że istotnym warunkiem efektywnej współpracy badaczy działających w ramach różnych dyscyplin naukowych jest minimalizacja rozbieżności w postrzeganiu podstawowych pojęć. Ponadto uczestnicy byli zgodni, że w celu wypracowania i skutecznego wdrożenia modelu odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce, konieczne jest kompleksowe zbadanie dotychczasowego przebiegu i natężenia tego procesu w kraju.

Program seminarium do pobrania:
http://irmir.pl/wp-content/uploads/2019/03/Program-Seminarium-Projektu-NewUrbPact-21.02.2019.pdf

Prezentacje do pobrania:

Agnieszka Gajda – Możliwość wykorzystania danych ewidencyjnych (EGiB) do identyfikacji trendów rozwoju zabudowy
http://irmir.pl/wp-content/uploads/2019/03/AGNIES1.pdf

Bartłomiej Sroka, Jacek Koj – Suburbanizacja i kurczenie się miast. Systematyzacja pojęć
http://irmir.pl/wp-content/uploads/2019/03/BARTOM1.pdf

Bogna Gawrońska-Nowak – Znaczenie czynników ekonomicznych w powstawaniu i efektach suburbanizacji
http://irmir.pl/wp-content/uploads/2019/03/BOGNAG1.pdf

Igor Zachariasz – Prawne i organizacyjne uwarunkowania modelu odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce
http://irmir.pl/wp-content/uploads/2019/03/IGORZA1.pdf

Jarosław Neneman – Wstęp do zrozumienia kosztów suburbanizacji i dezurbanizacji
http://irmir.pl/wp-content/uploads/2019/03/JAROSA1.pdf

Joanna Konieczna-Sałamatin – Efekty społeczne suburbanizacji i dezurbanizacji
http://irmir.pl/wp-content/uploads/2019/03/JOANNA1.pdf

Łukasz Sykała – Metodologia delimitacji stref intensywnej suburbanizacji i miast kurczących się
http://irmir.pl/wp-content/uploads/2019/03/UKASZS1.pdf

Łukasz Konopielko – Przydatność funduszy UE dla zaspokajania potrzeb rozwojowych miast i ich otoczenia
http://irmir.pl/wp-content/uploads/2019/03/UKUSZK1.pdf

Olha Zadorozhna, Piotr Lis – Ilościowe metody badania zjawiska suburbanizacji w naukach społecznych
http://irmir.pl/wp-content/uploads/2019/03/OLHAZA1.pdf

Wojciech Jarczewski – Model odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce. Potrzeba sformułowania ram nowego ładu przestrzennego
http://irmir.pl/wp-content/uploads/2019/03/WOJCIE1.pdf