Wyniki projektu NewUrbPact zaprezentowane podczas Warsaw Regional Forum 2019

Podziel się:

Źródło: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (https://www.igipz.pan.pl/warsaw-regional-forum-2019.html)

W dniach 16–18 października 2019 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja Warsaw Regional Forum, organizowana cyklicznie przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Głównym tematem tegorocznej edycji była sprawiedliwość przestrzenna oraz związane z nią zagadnienie rozwoju zrównoważonego terytorialnie jako remedium na problem marginalizacji przestrzennej.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów pełnił rolę gospodarza jednej z sesji plenarnych odbywających się w drugim dniu wydarzenia, podczas której pracownicy Instytutu wygłosili trzy referaty. Pierwszy z nich dotyczył procesów i zjawisk determinujących nierówności przestrzenne w Polsce (Jacek Koj). Omówiono w nim wzajemnie ze sobą skorelowane czynniki koncentracji i dekoncentracji różnych wymiarów rozwoju w ujęciu przestrzennym, gospodarczym i społeczno-demograficznym. W drugim wystąpieniu zaprezentowano skutki i konsekwencje niezrównoważonego rozwoju przestrzennego w Polsce (Agnieszka Gajda). Szczegółowo przeanalizowano skutki procesów determinujących nierówności przestrzenne, takie jak rozwarstwienie gmin pod względem sytuacji dochodowej oraz niezrównoważony terytorialnie rozwój, którego przejawy między innymi to kurczenie się miast czy dynamiczna suburbubanizacja. W trzeciej prezentacji zarysowano pożądane kierunki zmian w celu zapewnienia większej sprawiedliwości przestrzennej w Polsce (Wojciech Jarczewski, Dyrektor IRMiR). Syntetycznie przedstawiono słabości dominującego w okresie transformacji ustrojowej modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego oraz wykazano, jakie korzyści w zakresie niwelowania nierówności przestrzennych może przynieść praktyczne wdrożenie zasad modelu globalizacyjno-redystrybucyjnego. Warto zaznaczyć, że wystąpienia pracowników Instytutu spotkały się dużym zainteresowaniem i wywołały żywiołową dyskusję, trwającą także podczas rozmów kuluarowych.